logo

اخبار

صادرکنندگان سال ۹۹ در صورت رفع تعهد ارزی تا شهریورماه، معافیت مالیاتی می گیرند

صادرکنندگان سال ۹۹ در صورت رفع تعهد ارزی تا شهریورماه، معافیت مالیاتی می گیرند

 کمیته اقدام ارزی مصوب کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان دریاف لوح فشرده اطلاعات مربوط به ورود موقت از گمرک جمهوری اسلامی ایران، نتیجه بررسی وضعیت ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان را ظرف مدت ۴۵ روز اعلام کند.

همچنین بر اساس این مصوبات، با توجه به تصریح بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۵/ت ۵۲۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران مبنی بر شمولیت حکم ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، انتقال ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بند ۲ صورتجلسه پانزدهمین جلسه کمیته اقدام ارزی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

در مواردی که دارندگان پروانه های صادراتی نسبت به تنظیم اظهارنامه صادراتی به صورت عام جهت انتقال ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی به مقصد یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام نموده باشند، با تائید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر استفاده از آن ماشین آلات و تجهیزات صرفا در همان منطقه از شمول ایفای تعهدات ارزی خارج خواهند بود.

همچنین در یکی دیگر از مصوبات کمیته اقدام ارزی آمده است: با عنایت به فراز پایانی بند ۵ بخش و بسته سیاسی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ موضوع تصمیم گیری کمیته اقدام ارزی در حوزه موارد خاص ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین امعان نظر به نامه شماره ۵۵۹۰/۵۵۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران مصادیق موارد خاص خارج از موارد تصریح شده در بسته سیاستی فوق الذکر می باشد.

همچنین در این مصوبات آمده است: صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ که تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ معدل ۷۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا نموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد کامل مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

تبصره یک: سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ که تا تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۰ نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به میزان ۹۰ درصد صادرات خود اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

تبصره دو: صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ جهت بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کامل حاصل از صادرات موظفند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به میزان ۹۰ درصد ارزش صادرات خود حداکثر تا پایان ۳۱/۶/۱۴۰۰ اقدام نمایند.

زمان انتشار مطلب 03 خرد 1400

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است