logo

مقاله

‫آﺷﻨﺎیی ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری ‪CNC‬‬ (بخش دوم)

اجزای ماشینهای ‪CNC‬‬

‫ سخت افزار ماشين دارای سه جز اصلی ميباشد

‪:‬‬‫‪ -١‬محرکه ها (موتورها )‬

‫‪ -٢‬اجزای مکانیکی‬

‫‪ -٣‬سيستم اندازه گيری‬

 

‫محرکه ها (موتورها )‬

‫در ماشين ‪ CNC‬از سه نوع سيستم محرکه الکترﯾکی ‪ ،‬هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده مـی شـود ‪ .‬از محرکه های‬ ‫پنوماتیکی به دلیل قدرت کم آنها کمتر استفاده می شود ‪.‬‬

 

‫محرکه های الکترﯾکی ‪:‬‬

‫‪ .١‬موتورهای پله ای (‪: (Stepping Motors‬‬

‫اﯾن موتورهای دارای ساختمان ساده ‪ ،‬کم حجم و قيمت مناسب می باشد ‪ .‬از آنها در ‪ CNC‬ھای ساده بـا دقـت محـدود و‬ گشتاورهای نســبتاً کــم و قــدرت کمتر از ‪ 1hp‬استفاده ميشود ‪ .‬اﯾــن موتور هــا در مــدارھای بــاز قابل استفاده اند ‪.‬‬‫به ازای هر پالس ورودی به موتور ‪ ،‬چرخشی به اندازه زاوﯾـه گـام مشخصـی وجـود دارد ‪ .‬اﯾـن زاوﯾـه گـام در موتورهای‬ ‫مختلف متفاوت است و دارای محدوده وسیعی از زاوﯾه نام ( ‪ 90، 45 ، 7.5، 5 ، 2.81 ، 2.5 ، 1.8‬درجه ) می باشد و در‬نوع جدﯾد اﯾن موتورها زاوﯾه گام کوچکتر از ﯾک درجه نيز وجود دارد ‪ .‬از آنجا که کنترل اﯾـن موتور های دﯾجيتـالی سـاده‬ ‫می باشد با واحد کنترل ماشين ‪ ،‬سازگاری خوبی دارد ‪.‬‬ ‫با چرخش موتور به اندازه زاوﯾه مشخص ‪ ،‬پيچ ساچمه ای چرخانده می شود و متناسب بـا نـام پيچ ساچمه ای میز‬ ‫جابه جا می گردد ‪.‬‬

‫به طور مثال اگر گام پیچ بال اسکرو ‪ ۶‬ميليمتر و دقت اﯾنکودر به ازای هر پالس ‪ ١.٨‬در کـه باشـد بـرای پيشـروی ميـز بـه‬ ‫اندازه ‪ ١٢‬ميليمتر (دو دور کامل محور پيچ) نيازمند ارسال ‪ ۴٠٠‬پالس الکترﯾکی می باشيم ‪.‬‬ ‫از اﯾن موتورها علاوه بر حرکت میز در راستای ‪ Z، X ، Y‬در چرخش صفحه گردان نيوز اسـتفاده مـی شـود ‪ .‬اﯾـن موتور هـا‬ ‫دارای مشــروع و توقــف ســرﯾع مــا باشند و نیـــاز بــه جــرم شــدن موتــور دارنــد و چنانچه نیــاز باشــد از اﯾــن موتور هــا در‬ ‫گشتاوردهای باال استفاده شود از موتور های الکتروهیدرولیکی که ترکیبی از موتورهای پله ای و ﯾک سيستم هيدروليک‬ ‫می باشد استفاده می شود اﯾن موتورها با قطع شدن پالس سرﯾعاً متوقف می شوند و نياز به کلاچ و ترمز ندارند دارای‬ ‫دقت کافی از لحاظ صحت چرخش مورد نظر میباشد در نتيجه نياز به فیدبک و کنترل مدار بسته دارند به دليل عدم‬ ‫استفاده از کنترل مدار بسته و فيدبك چنانچه ‪ ،‬به هر دلیل ارسال پالس ھا ادامه ﯾافته باعث اﯾجاد عدم دقت در اندازه‬ ‫ھا می شود ‪.‬‬

‫‪ .٢‬موتورهای جرﯾان مستقيم ( ‪: ( DC‬‬

‫موتورهای ‪ DC‬بيشترﯾن استفاده را در ماشينهاي ‪ CNC‬دارند اﯾـن موتورها دارای قدرت بـا ‪ ،‬سـرعت ﯾکنواخـت و عکس‬ ‫العمل سرﯾع نسبت به تغييرات سرعت ميباشند با تغييرات ولتاژ می توان سرعت دورانی و بـا تغييـرات جرﯾـان مـی تـوان‬ گشتاور موتور را کنترل کرد ‪ .‬تعمير و نگهداری موتورهای ‪ DC‬بـه دليـل وجـود کلکتور و جاروبک حائز اهمیت ‫بعضی مواقع به دليل وجود کلکتور و جاروبک پارازﯾت در موتور اﯾجاد می شـود کـه اﯾـن امـر در کيفيـت سـطح قطعـه تـاثير‬ ‫بسزایی دارد ‪.‬‬

‫‪ .٣‬موتورهای جرﯾان متناوب ( ‪:( AC‬‬

‫در موتور های ‪ AC‬کنترل دور با تغییر فرکانس می باشد اﯾن امر ھزﯾنه بسيار باالﯾی را نسبت به موتور های ‪ DC‬در بر دارد‬ عدم نياز به ﯾک سو کننده تعمير و نگهداری ارزانتر به دليل نداشتن کلکتور و جاروبک از مزاﯾای اﯾـن موتور هـا مـی باشـد ‪.‬‬‫اﯾن موتورهای حجم زﯾادی را اشغال می کنند ‪ .‬اﯾن موتورها تا قبل از سال ‪ 1991‬بـرای حرکت ميز هـا و اسپيندل اسـتفاده‬ ‫می شده است ‪.‬‬

‫محرکھای ھيدروليکی ‪:‬‬

‫کنترل قدرتھای زﯾاد با نیروی کم سادگی کنترل سرعت و نيرو به طور پله ای و عکس العمل سریع در برابر تغيير جهت از‬ ‫وﯾژگی های محرک های هيدروليکی می باشند ‪ .‬از معاﯾـب آنھـا نشـتی و قيمـت گرانشـان مـی تـوان نـام بـرد و نياز اﯾـن‬ ‫سيستم ھا دارای سرعت عمل کمتری نسبت به محرکهای الکترﯾکی می باشند از محرکه های هیدرولیکی بيشتر‬ در کنترل های مدار بسته استفاده می گردد ‪ .‬محرکه ھای ھیدرولیکی در دو نوع دورانی (موتورها) و رفت و برگشتی‬‫(سيلندر و پيستون های )مورد استفاده واقع می شوند ‪ .‬برای حرکت های طولی کم از سيلندر و پيستون و برای حرکتهای‬ ‫طولی بلند از موتور های هيدروليکی به همراه پیچهای ساچمه ای استفاده می شود ‪.‬‬

‫اجزای مکانیکی ‪:‬‬

‫دسترسی به دقت بال و قابليت تکرار اﯾن دقت ھا با تلرانس های محدود و اطمينان بالا از انجام عمليات خواسته شده از‬ ‫جمله مواردی است که در طراحی ماشینهای ‪ CNC‬باﯾـد در نظر گرفته شود ‪ .‬از اﯾـن رو سـاختار فيزﯾکـی و مکانيکی‬ ‫ماشينهاي ‪ CNC‬با ماشين های سنتی دارای تفاوت ھاﯾی می باشند.‬در ماشين های سنتی مهـارت ماشين کـار نقـص‬ طراحی و عدم دقت ماشين را جبران می کند ‪ .‬اما در ماشين هاي ‪ CNC‬به دليل عدم حضور مسـتقيم اپراتور در فراﯾنـد‬ ماشين کاریه حرکات باﯾد با دقت و اطمینان بار انجام شود ‪.‬‬

‫اجزای مکانیکی شامل قسمت هایی زﯾر می باشد ‪:‬‬

‫‪ -١‬بستر ماشين‬

‫‪ -٢‬بلبرﯾنگ ھا‬

‫‪ -٣‬پيچ ساچمه ای (Ball Screw)‬‬

‫‪ -۴‬کشوﯾی‬

‫‪ -۵‬نگهدارنده ابزار(‪( Turret , Tool Changer‬‬

‫در ماشين های سنتی معمول ً از پیچ های رزوه ذوزنقه ای برای تامین حرکت پیشروی کشـوﯾی و میز اسـتفاده مـی شـود ولـی در‬ ‫ماشينهاي ‪ CNC‬از پيچ هاي ساچمه ای استفاده می گردد ‪ .‬قلب ﯾک سيستم پیشروی در ماشينهاي ‪ CNC‬پيچ و مهره ساچمه ای‬ ‫می باشد ‪ .‬ھنگامی که حرکت دورانی از موتور به پيچ منتقل می شود ‪ ،‬ميز ماشين از طرﯾق مهره ‪ ،‬حرکت خطی پیدا می کند ‪ .‬پيچ‬ ‫ساچمه ای نسبت به پیچ های معمولی دارای راندمان بسيار بالاتری می باشند که اﯾن رانـدمان معمـوال ً بـه ‪ %90‬مـا رسـد اﯾـن بـه‬ دليل وجود ساچمه در بين پيچ و مهره است ‪ .‬در پیچ و مهرهای معمولی حرکت به صورت لغزش صورت میگیرد ‪ ،‬ولی اﯾن امر در پیچ و مهره های ساچمه ای بصورت غلتش صورت می گیرد

 

‫سيستم اندازه گيری‬

‫اندازه گيري غير مستقيم‬

‫در اندازه گيري غير مستقيم انکودرهای زاویه ای ﯾا چرخشی در انتهای محـور موتـور ﯾـا انتهای پيچ ساچمه ای نصـب‬ می شوند ‪ .‬در اﯾن روش ‪ ،‬اندازه گیری آز طرﯾق تبدﯾل ميزان جابجايي ميز ﯾا کشویی به ﯾـک کمیت فيزﯾکـی دﯾگـر یعنـی‬ زاوﯾه ای ﯾا چرخشی و تبدﯾل آن به پالس های الکترﯾکی صورت می گیرد ‪.‬‬

‫لقی محورها و نامیزانی موتور ها و ﯾاتاقان ھا بر روی نتاﯾج اندازه گيری اثر می گذارد ‪ ،‬در نتيجه اﯾـن نـوع انـدازه گيـري از‬ ‫دقت بالایی برخوردار نمی باشد ‪.‬‬

‫روش اندازه گیری‬

‫اندازه گيری علاوه بر تقسيم بندی از لحاظ امکان استفاده از انکودر ھا (مستقيم و غيرمستقيم ) از نظـر شـبکه بنـدی‬ خطوط نيز به دو نوع مطلق و افزاﯾشی تقسيم می شوند ‪.‬‬

‫اندازه گیری مطلق‬

‫در روش اندازه گیری مطلق موقعيت تمام نقاط نسبت به نقطه صفر ماشين شناخته شده مـی باشـد و بـرای هـر نقطـه‬ محل منحصر به فردی منظور می گردد و در صورت قطع ولتاژ برق و روشـن شـدن مجـدد دسـتگاه نیـاز بـه چـک کـردن‬ ‫سيستم اندازه گيری و رفرنس کردن ماشین ندارﯾم ‪ ،‬چرا کـه اگـر ميـز ﯾـا کشـوﯾی در هر موقعیتی متوقف شده باشد‬ ‫موقعيتش شناخته شده است ‪ .‬نصب اندازه گیری مطلق نسبت به اندازه گيری افزاﯾشی ھزﯾنه بيشتری دارد ‪ .‬از همين‬ ‫رو در اکثر ماشين هاي ‪ CNC‬از اندازه گیری افزاﯾشی( نسبی) استفاده می شود ‪.‬‬

‫اندازه گیری افزاﯾشی ( نسبی)‬

‫در اﯾن روش پس از قطع برق موقعيت نقاط برای ماشين شناخته شده نمی باشد و حتماً نياز به رفرنس کردن دستگاه‬ ‫دارﯾم ‪ .‬در اندازه گيري افزاﯾشی موقعيت ميز و کشوﯾی نسبت به مکان قبلی اش محاسبه می شود وجود نقطه مرجـع‬ به منظور کالیبره کردن ماشين در ماشين ھاﯾی که از اﯾن روش اندازه گیری استفاده می کنند الزامی است 

‫دانستني ها و مهارت های لازم برای اپراتور‪CNC‬‬

‫‪ -١‬آشنایی با اصول ترسيم نقشه کشی صنعتی ‪.‬‬

‫‪ -٢‬مهارت در ترسیم نمای سوم از روی دو نمای داده شده ‪.‬‬

‫‪ -٣‬توانایی ترسیم نماها از روی پرسپکتیو‪.‬‬

‫‪ -٤‬توانایی ترسيم برش مقاطع‪.‬‬

‫‪ -٥‬آشنایی با انواع پرسپکتیو (اﯾزو مترﯾک ‪ ،‬دﯾمترﯾک ‪ ،‬کاوالیر و ‪( ...‬‬

‫‪ -٦‬توانایی استفاده از جداول انطباق و تلرانس ها ‪.‬‬

‫‪ -٧‬آشنایی با تلرانس ھای ھندسی و علائم آن ‪.‬‬

‫‪ -٨‬آشنایی با سيستم ثبوت ميله و سوراخ ‪.‬‬

‫‪ -٩‬آشنایی با مقياس و اندازه اسمی قطعات ‪.‬‬

‫‪ -١١‬توانایی استفاده از علائم كيفيت سطح‪.‬‬

‫‪ -١٢‬آشنایی با مفهوم كيفيت سطح ‪.‬‬

‫‪-١٣‬دانش استفاده صحيح از وسايل اندازه گيری ‪.‬‬

‫‪ -١٤‬توانایی استفاده صحيح از گيج ها و ابزارهای کنترلی دقيق‪.‬‬

‫‪ -١٥‬آشنایی با جيگ و فيکسچر و تواناﯾی استفاده صحيح از آنها‪.‬‬

‫‪ -١٦‬تبحر در شناخت مواد صنعتی ‪.‬‬

‫‪ -١٧‬توانایی استفاده از مواد روان کننده وخنک کننده دستگاه ‪.‬‬

‫‪ -١٨‬مهارت استفاده از متعلقات جانبی دستگاه ‪.‬‬

‫‪ -١٩‬آشنایی کافی با زبان انگليسی و برنامه نوﯾسی ‪.‬‬

‫‪ -٢٠‬آشنایی با ملزومات مصرفی دستگاه و تبحر در تعوﯾض بموقع آنها ‪.‬‬

‫‪ -٢١‬آشنایی با نکات اﯾمنی و رعاﯾت آن ‪.‬‬

‫‪ -٢٢‬آشنایی و اﯾجاد شراﯾط فيزﯾکی الزم برای دستگاه‬

‫‪ -٢٣‬توانایی نگهداری و سروﯾس به موقع دستگاه ‪.‬‬‫مزاﯾای و معاﯾب دستگاه های ‪CNC‬‬

‫مزاﯾای دستگاه های ‪CNC‬‬

‫‪ .١‬دقت ماشینکاری بال به طوری که اشتباهات در توليد با به کار بردن سيستم کنترل کامپيوتری به حداقل می رسد‪.‬‬

‫‪ .٢‬قابليت تكرار پذﯾری و ماشین کاری قطعات به صورت سری‪.‬‬

‫‪ .٣‬سرعت بالای ماشین کاری قطعات‪.‬‬

‫‪ .٤‬كاهش زمان توليد و قيمت تمام شده آن ‪.‬‬

‫‪ .٥‬کاهش خطای انسانی ‪.‬‬

‫‪ .٦‬کاهش زمان تنظيمات اوليه ماشين ‪.‬‬

‫‪ .٧‬کاهش زمان اندازه گیری و کنترل قطعات تولیدی ‪.‬‬

‫‪ .٨‬نظارت کمتر اپراتور حين عمليات ماشين کاری ‪.‬‬

‫‪ .٩‬ماشین کاری قطعات مطابق برنامه نوشته شده نه تجربه اپراتور‪.‬‬

‫‪ .١٠‬انعطاف پذﯾری بالا درتعوﯾض ﯾا ارتقای توليد‪).‬بعلت عدم نیـاز بـه تعـوﯾض اجزای سـخت افـزاری ماشين از جملـه‬ ‫بادامکها ‪ ،‬طبلک ها ‪ ،‬شيرها ‪ ،‬کنتاکتورها و‪ ...‬با تعوﯾض ﯾا اطاله نرم افزار توليد به راحتی تعوﯾض ﯾا ارتقا می ﯾابد‪(.‬‬

‫‪ .١١‬حفظ و در دسترس بودن برنامه قطعات به صورت بانک اطلاعاتی ‪.‬‬

‫‪ .١٢‬کنترل برنامه دستگاه به صورت گرافیکی قبل از توليد واقعی(امکان تست غير مخرب ) ‪.‬‬

‫‪ .١٣‬امکان طراحی قطعه کار و برنامه ماشين کاری آن توسط كامپيوتر و برنامه های کمکی ‪.‬‬

‫‪ .١٤‬امکان ماشینکاری قطعات پیچیده منجمله قالبهای صنعتی ‪.‬‬

‫‪ .١٥‬توليد قطعات ثانوﯾه بدون نياز به ماشين کار با تجربه ‪.‬‬

‫‪ .١٦‬افزاﯾش قابل توجه راندمان و کاهش ضاﯾعات ‪.‬‬

‫‪ .١٧‬امکان شبکه کردن چند دستگاه و نظارت بر همه آنها به صورت متمرکز ‪.‬‬

‫‪ .١٨‬امکان ھداﯾت و کنترل از راه دور دستگاههای ‪ CNC‬مجهز به سيستم هاي‪ CAD/CAM‬و ‪CIM‬‬

‫‪ .١٩‬عيب ﯾابی راحت دستگاه به علت اعلام آلارم های مختلف ‪.‬‬

‫"طی فراﯾند کاری که در ﯾک کارخانه بر روی ﯾک ﯾا چند نوع قطعه کار قرار است صورت گیرد‪ ،‬با توجه بـه جـنس قطعـه ‪ ،‬نـوع کـار‬ انجــام گرفتــه بــر روی قطعه(سوراخکاری ‪ ،‬برشکاری ‪ ،‬شیارتراشی و ‪ ، (...‬ميزان اهميت ھزﯾنــه نھــاﯾی قطعه و ‪ ...‬بــه تعـداد‬ ‫مشخصی ابزار نيازمندﯾم‪.‬‬ ‫ﯾکی از مزاﯾای بسىار مھم ماشين هاي ‪ ، CNC‬تعوﯾض کننده ابزار رباتيک آن می باشـد کـه از ‪ ١‬تـا ‪ ٣٦٠‬ابزار را بصـورت رﯾلـی ‪،‬‬ چتری و ‪ ...‬دربر می گیرد‪ .‬البته معمولا در کارگاهها و ﯾا کارخانه های کوچک از ‪ ٤‬الی ‪ ١٢‬قطعه ابزار استفاده می شود که قيمت‬ دستگاه نيز در اﯾن مورد بسيار نقش دارد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در وقت ‪ ،‬نياز بسيار کمتر به اپراتور برای تعوﯾض ابزار ‪ ،‬اتوماتيک بودن برخی کارهای جانبی فراﯾنـد(خنک کاری ‪،‬‬روغن کاری ‪ ،‬چک کردن مکان ابزار ‪ ،‬چک کردن اندازه ها و ‪ (...‬مزﯾت ھایی هستند که دغدغه ی بسیاری از توليد کننده ھا بوده و‬ ھستند‪.‬‬ ‫ذکر اﯾن نکته نيز لازم است که بسته به نوع فعاليت ‪ ،‬ميزان سرماﯾه اوليه و تعداد قطعه کار توليد شده کادر کارخانه باﯾد تصميم‬ ‫بر خرﯾد نوع دستگاه بگيرند که گاهی ممکن است خرﯾد دستگاه‪ CNC‬برای ﯾک کارگاه و ﯾا کارخانه چندان مقرون به صرفه نباشد!"‬

‫معاﯾب دستگاه های ‪CNC‬‬

‫‪ .١‬قيمت نسبتا زﯾاد آنها ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ھزﯾنه بالی نگهداری و تعميرات آنها ‪.‬‬

‫‪ .٣‬آشناﯾی با زبان انگليسی و برنامه نوﯾسی ‪.‬‬

‫‪ .٤‬پرداخت دستمزد های باحال برای اپراتورهای حرفه ای ‪.‬‬

‫‪ .٥‬زمان زﯾاد برای رفع نقص اساسی دستگاه بعلت عدم وجود نماﯾنـدگی معتبر در اﯾـران و وابسـتگی بـه افـرادی‬ ‫خاص و محدود ( به عبارتی مشقت فراوان جهت تهيه لوازم ﯾدکی )‬

‫‪ CNC‬و انواع آن‬

‫ماشين ابزارهاي ‪ CNC‬به طور كلي بـه یـه دسته كلي تقسيم مي شوند‪ 

‬الـف‪-‬ماشيـن ھـای ابـرار

ب‪-‬ماشين های‬ ورق كاری و ماشين های تجهيزات ساخت 

ج‪-‬ماشين های بازرسي كننده و كنترل كننده براي انـدازه گيـری ابعاد سـه بعـدی اجسام‬

‫گروه اول عبارتست از‪:‬‬

‫‪-١‬ماشين هاي فرز و سنتر ‪-٢‬ماشين هاي تراش و تراش سنتر ‪-٣‬ماشينهای سوراخكاری ‪-۴‬ماشينهای سنگ زني‬ ‫دقيق ‪-۵‬ماشینهای اسپارک ‪ EDM‬و وايركات ‪-۶‬ماشینهای لیـزر ‪-٧‬ماشینهای کپی تراش كنتـرل عـددی يـا مجھز بـه‬ ‫دستگاه ديجيتايزر‬

‫گروه دوم عبارت است از‪:‬‬

‫‪-١‬ماشينهای جوشكاری

‫‪-٢‬ماشين های پانچ با ابزار مختلف توسط (‪(Turret‬‬

‫‪-٣‬ماشینهای برش توسط جوش‬

‫‪ -۴‬ماشينهای فرم‬

‫‪ -۵‬ماشين های خمكاری لوله‬

‫گروه سوم عبارتند از‪:‬‬

‫‪: CMM‬كه يك اندازه گير سه بعدی است

 

‫سايه نگار‪Profile Projector :‬‬

‫ماشين هاي گروه ج به دليل قابليت انـدازه گيـري أبعـاد سـه بعـدي اجسـام و ضـبط مختصات آنھـا در عمليـات مھندسـي‬ معكوس كاربرد دارند ‪.‬‬

‫در اين قسمت به توضيحي درباره ماشينهاي اسپارك ‪ EDM‬و وايركات مربوط به گروه الف مي پردازيم‪ .‬عموماً ماشينكاري‬ ‫به وسيله تخليه الكتريكي را ‪ EDM‬مي نامند‪.‬اساس اين روش بر پايه توليد جرقه الكتريكي بـين قطعـه كـار و الكترود مـي‬‫باشد‪.‬‬

‫جرقه الكتريكي باعث سایش قطعه كار شده ‪ ،‬از آن براده برداري مي كند‪ .‬پس از اتمام عمليات ‪ EDM‬قطعه كار مورد نظر‬ ‫به صورت منفي يا مخالف الكترود خواهد بود‪ .‬الكترود در اصل قطعه اي است كه مـي خـواھيم قالـب آن را در قطعـه كـار‬ ‫ايجاد نماييم‪ .‬قطعه کارو الکترود هر دو در ماده اي به نام دي الكتريك غوطه ور هستند کـه معمـوال ً از روغن سبك روغـن‬ ‫كاری مانند نفت ‪ ،‬استفاده مي شود‪ .‬دي الكتريك بايد عـايق يـا ھـادي ضـعيف الكتريسـيته باشـد‪ .‬يـك واحـد سـرو ميكانيزم‬ ‫فاصله اي در حدود ‪ 0.0005‬تا ‪ 0.0001‬اينچ را بين قطعه كار و الكترود ايجاد مي نمايد تا از تماس آنها با هم جلوگيري نمايد‪.‬‬يک جريان مستقيم با ولتاژ پايين و آمپر بالا با فركانسي حدود ‪ 20000‬هرتز به الكترود فرستاده مي شود‪.‬‬ ‫جرقه الكتريكي كه در اثر جهش انرژي الكتريكي از الکترود به قطعه كار در ميان ماده دي الكتريك توليـد مـی شـود‪ ،‬گرمای ‫شديدی را در ناحيه محدود به جرقه ايجاد مي كند و باعث ذوب فلز در اين ناحيه مي گردد‪ .‬ذرات ريز ذوب شده از قطعـه كـار‬ ‫جدا مي گردد‪ .‬دی الكتريک كه دائم در حال چرخش است‪ ،‬ذرات و براده ها را از قطعه كار در سـاخته‪ ،‬انتقال گرما نیـز مـی‬‫دھد‪.‬‬

 

‫انواع ماشينهاي ‪ EDM‬به دو گونه اند‪:‬‬

 

‫‪ EDM‬عمودی ‪ ،‬كه همان ماشينهاي اسپارک معمولي هستند‪.‬‬

 

‫‪ EDM‬با برش سيم‪ ،‬برش سيمي براي اشكال و فرم هاي پيچيده استفاده ميگردد و نیـاز بـه برنامه نويسي ‪NC‬‬ ‫دارد‪.‬ماشين برش سيمي حركت خود را به وسيله ‪ CNC‬مي گيرد و شكل مطلـوب را روي قطعـه كـار ایجاد میکند‪ .‬ايـن‬ ‫ماشين بر خالف اسپارك هاي معمولي به الكترود با شكل خاصي احتياج ندارد و در آن از يك سيم مفتولي ممتد كـه تحـت‬ ‫كشش قرار گرفته است‪ ،‬به جاي الكترود استفاده مي شود‪.‬‬

‫الكترود های برش سيمي از جنس برنج‪ ،‬مس يا هر فلز هادي ديگري در بازه ‪ 0.002‬تا ‪ 0.012‬اينچ ساخته مي شود‪.‬‬‫مسيری كه سيم در آن حركت مي كند‪ ،‬در صفحه ‪ XY‬قرار داشته‪ ،‬سايش يا برش در يك شيار باريك كه از ميان قطعه كار‬‫عبور مي كند‪ ،‬انجام مي گيرد‪ .‬اين كنترل حركت مداوم بوده‪ ،‬متقارن با پله هاي ‪ 0.00005‬اينچ هر شكلي با دقت بسيار‬‫بالا را بدين وسيله مي توان ايجاد نمود كه براي قسمت هاي مختلف كار‪ ،‬قابل تكرار است و مي توان پشت سر هم اجرا‬ نمود‪ .‬يك ماده دي الكتريك كه معمولا ً آب مقطر مي باشد‪ ،‬مدام در حال گردش است و مواد اضافه و فلز ساییده شده را‬ ‫از كار دور مي كند.الكتريك‪ ،‬يك ھدايت متناسب را بين كار و الكترود بوجود آورده‪ ،‬به كاھش حرارت ايجاد شده بوسيله‬ جرقه بوجود آمده كمك مي كند‪.‬‬

 

‫آشنایی با دستگاههای ‪CMM‬‬

‫‪ CMM‬مخفف کلمات (‪ (Coordinate Measuring Machine‬بــه معنــای ماشــین اندازه گیری مختصات مــی باشــد ‪ .‬اﯾــن‬ ‫دستگاهها از دقت فوق العاده باالﯾی برخوردارند و جهت انجام عمليات اندازه گيرﯾھای خاص‪ ،‬دقيق و پيچيده از جملـه (هـم‬ محوری ‪ ،‬توازی ‪ ،‬تعامد سطوح و‪ ( ....‬که دﯾگر ابزارهای اندازه گیری قادر به انجام آن میباشند استفاده می شود‪ .‬ﯾقينـا‬ ‫زمانی که دستگاه های کنترل عددی برای توليد قطعات پيچيده سه بعدی طراحی و ساخته شـدند نیـاز بـه اﯾـن دسـت گاه‬ ‫حس شده است ‪.‬‬

‫نسلهای مختلف اﯾن دستگاه از آغاز تا کنون را می توان به صورت زﯾر معرفی کرد ‪.‬‬

‫بدون نماﯾشگر ‪ -‬ورنيه ای‬

‫نماﯾشگر ساده ‪ -‬نماﯾشگر مختصات‬

‫پردازنده ساده با تواناﯾی محدود‬

‫کامپيوتر با نرم افزار ساده‬

‫مدهای پیشرفته امروزی‬

 

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است