logo

‫آﺷﻨﺎیی ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری ‪CNC‬‬ (بخش دوم)

اجزای ماشینهای ‪CNC‬‬

‫ سخت افزار ماشين دارای سه جز اصلی ميباشد:

1- ‬محرکه ها (موتورها )

‫‪ -2‬اجزای مکانیکی‬

‫‪ -3‬سيستم اندازه گيری‬

1- محرکه ها (موتورها )‬

‫در ماشين ‪ CNC‬از سه نوع سيستم محرکه الکترﯾکی‪ ،‬هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده مـی شـود‪ .‬از محرکه های‬ ‫پنوماتیکی به دلیل قدرت کم آنها کمتر استفاده می شود ‪‬‬

‫‪ -‬موتورهای پله ای (‪:(Stepping Motors‬‬

‫اﯾن موتورهای دارای ساختمان ساده ‪ ،‬کم حجم و قيمت مناسب می باشد ‪ .‬از آنها در ‪ CNC‬ھای ساده بـا دقـت محـدود و‬ گشتاورهای نســبتاً کــم و قــدرت کمتر از ‪ 1hp‬استفاده ميشود ‪ .‬اﯾــن موتور هــا در مــدارھای بــاز قابل استفاده اند ‪.‬‬‫به ازای هر پالس ورودی به موتور ‪ ،‬چرخشی به اندازه زاوﯾـه گـام مشخصـی وجـود دارد ‪ .‬اﯾـن زاوﯾـه گـام در موتورهای‬ ‫مختلف متفاوت است و دارای محدوده وسیعی از زاوﯾه نام ( ‪ 90، 45 ، 7.5، 5 ، 2.81 ، 2.5 ، 1.8‬درجه ) می باشد و در‬نوع جدﯾد اﯾن موتورها زاوﯾه گام کوچکتر از ﯾک درجه نيز وجود دارد ‪ .‬از آنجا که کنترل اﯾـن موتور های دﯾجيتـالی سـاده‬ ‫می باشد با واحد کنترل ماشين ‪ ،‬سازگاری خوبی دارد ‪.‬‬ ‫با چرخش موتور به اندازه زاوﯾه مشخص ‪ ،‬پيچ ساچمه ای چرخانده می شود و متناسب بـا نـام پيچ ساچمه ای میز‬ ‫جابه جا می گردد ‪.‬‬

‫به طور مثال اگر گام پیچ بال اسکرو ‪ ۶‬ميليمتر و دقت اﯾنکودر به ازای هر پالس ‪ ١.٨‬در کـه باشـد بـرای پيشـروی ميـز بـه‬ ‫اندازه ‪ ١٢‬ميليمتر (دو دور کامل محور پيچ) نيازمند ارسال ‪ ۴٠٠‬پالس الکترﯾکی می باشيم ‪.‬‬ ‫از اﯾن موتورها علاوه بر حرکت میز در راستای ‪ Z، X ، Y‬در چرخش صفحه گردان نيوز اسـتفاده مـی شـود ‪ .‬اﯾـن موتور هـا‬ ‫دارای مشــروع و توقــف ســرﯾع مــا باشند و نیـــاز بــه جــرم شــدن موتــور دارنــد و چنانچه نیــاز باشــد از اﯾــن موتور هــا در‬ ‫گشتاوردهای باال استفاده شود از موتور های الکتروهیدرولیکی که ترکیبی از موتورهای پله ای و ﯾک سيستم هيدروليک‬ ‫می باشد استفاده می شود اﯾن موتورها با قطع شدن پالس سرﯾعاً متوقف می شوند و نياز به کلاچ و ترمز ندارند دارای‬ ‫دقت کافی از لحاظ صحت چرخش مورد نظر میباشد در نتيجه نياز به فیدبک و کنترل مدار بسته دارند به دليل عدم‬ ‫استفاده از کنترل مدار بسته و فيدبك چنانچه ‪ ،‬به هر دلیل ارسال پالس ھا ادامه ﯾافته باعث اﯾجاد عدم دقت در اندازه‬ ‫ھا می شود ‪.‬‬

‫‪ -‬موتورهای جرﯾان مستقيم ( ‪:( DC‬‬

‫موتورهای ‪ DC‬بيشترﯾن استفاده را در ماشينهاي ‪ CNC‬دارند اﯾـن موتورها دارای قدرت بـا ‪ ،‬سـرعت ﯾکنواخـت و عکس‬ ‫العمل سرﯾع نسبت به تغييرات سرعت ميباشند با تغييرات ولتاژ می توان سرعت دورانی و بـا تغييـرات جرﯾـان مـی تـوان‬ گشتاور موتور را کنترل کرد ‪ .‬تعمير و نگهداری موتورهای ‪ DC‬بـه دليـل وجـود کلکتور و جاروبک حائز اهمیت ‫بعضی مواقع به دليل وجود کلکتور و جاروبک پارازﯾت در موتور اﯾجاد می شـود کـه اﯾـن امـر در کيفيـت سـطح قطعـه تـاثير‬ ‫بسزایی دارد ‪.‬‬

‫‪ -‬موتورهای جرﯾان متناوب ( ‪:( AC‬‬

‫در موتور های ‪ AC‬کنترل دور با تغییر فرکانس می باشد اﯾن امر ھزﯾنه بسيار باالﯾی را نسبت به موتور های ‪ DC‬در بر دارد‬ عدم نياز به ﯾک سو کننده تعمير و نگهداری ارزانتر به دليل نداشتن کلکتور و جاروبک از مزاﯾای اﯾـن موتور هـا مـی باشـد ‪.‬‬‫اﯾن موتورهای حجم زﯾادی را اشغال می کنند ‪ .‬اﯾن موتورها تا قبل از سال ‪ 1991‬بـرای حرکت ميز هـا و اسپيندل اسـتفاده‬ ‫می شده است ‪.‬‬

‫2- محرکھای ھيدروليکی‪:‬‬

‫کنترل قدرتھای زﯾاد با نیروی کم سادگی کنترل سرعت و نيرو به طور پله ای و عکس العمل سریع در برابر تغيير جهت از‬ ‫وﯾژگی های محرک های هيدروليکی می باشند ‪ .‬از معاﯾـب آنھـا نشـتی و قيمـت گرانشـان مـی تـوان نـام بـرد و نياز اﯾـن‬ ‫سيستم ھا دارای سرعت عمل کمتری نسبت به محرکهای الکترﯾکی می باشند از محرکه های هیدرولیکی بيشتر‬ در کنترل های مدار بسته استفاده می گردد ‪ .‬محرکه ھای ھیدرولیکی در دو نوع دورانی (موتورها) و رفت و برگشتی‬‫(سيلندر و پيستون های )مورد استفاده واقع می شوند ‪ .‬برای حرکت های طولی کم از سيلندر و پيستون و برای حرکتهای‬ ‫طولی بلند از موتور های هيدروليکی به همراه پیچهای ساچمه ای استفاده می شود ‪.‬‬

3- اجزای مکانیکی‪:‬‬

‫دسترسی به دقت بال و قابليت تکرار اﯾن دقت ھا با تلرانس های محدود و اطمينان بالا از انجام عمليات خواسته شده از‬ ‫جمله مواردی است که در طراحی ماشینهای ‪ CNC‬باﯾـد در نظر گرفته شود ‪ .‬از اﯾـن رو سـاختار فيزﯾکـی و مکانيکی‬ ‫ماشينهاي ‪ CNC‬با ماشين های سنتی دارای تفاوت ھاﯾی می باشند.‬در ماشين های سنتی مهـارت ماشين کـار نقـص‬ طراحی و عدم دقت ماشين را جبران می کند ‪ .‬اما در ماشين هاي ‪ CNC‬به دليل عدم حضور مسـتقيم اپراتور در فراﯾنـد‬ ماشين کاریه حرکات باﯾد با دقت و اطمینان بار انجام شود ‪.‬‬

‫اجزای مکانیکی شامل قسمت هایی زﯾر می باشد‪:‬‬

‫‪ -١‬بستر ماشين‬

‫‪ -٢‬بلبرﯾنگ ھا‬

‫‪ -٣‬پيچ ساچمه ای (Ball Screw)‬‬

‫‪ -۴‬کشوﯾی‬

‫‪ -۵‬نگهدارنده ابزار(‪( Turret , Tool Changer‬‬

‫در ماشين های سنتی معمول ً از پیچ های رزوه ذوزنقه ای برای تامین حرکت پیشروی کشـوﯾی و میز اسـتفاده مـی شـود ولـی در‬ ‫ماشينهاي ‪ CNC‬از پيچ هاي ساچمه ای استفاده می گردد ‪ .‬قلب ﯾک سيستم پیشروی در ماشينهاي ‪ CNC‬پيچ و مهره ساچمه ای‬ ‫می باشد ‪ .‬ھنگامی که حرکت دورانی از موتور به پيچ منتقل می شود ‪ ،‬ميز ماشين از طرﯾق مهره ‪ ،‬حرکت خطی پیدا می کند ‪ .‬پيچ‬ ‫ساچمه ای نسبت به پیچ های معمولی دارای راندمان بسيار بالاتری می باشند که اﯾن رانـدمان معمـوال ً بـه ‪ %90‬مـا رسـد اﯾـن بـه‬ دليل وجود ساچمه در بين پيچ و مهره است ‪ .‬در پیچ و مهرهای معمولی حرکت به صورت لغزش صورت میگیرد ‪ ،‬ولی اﯾن امر در پیچ و مهره های ساچمه ای بصورت غلتش صورت می گیرد

‫سيستم اندازه گيری‬ ماشینهای ‪ CNC

‫1- اندازه گيري غير مستقيم‬

‫در اندازه گيري غير مستقيم انکودرهای زاویه ای ﯾا چرخشی در انتهای محـور موتـور ﯾـا انتهای پيچ ساچمه ای نصـب‬ می شوند ‪ .‬در اﯾن روش ‪ ،‬اندازه گیری آز طرﯾق تبدﯾل ميزان جابجايي ميز ﯾا کشویی به ﯾـک کمیت فيزﯾکـی دﯾگـر یعنـی‬ زاوﯾه ای ﯾا چرخشی و تبدﯾل آن به پالس های الکترﯾکی صورت می گیرد. ‪‬‬ لقی محورها و نامیزانی موتور ها و ﯾاتاقان ھا بر روی نتاﯾج اندازه گيری اثر می گذارد ‪ ،‬در نتيجه اﯾـن نـوع انـدازه گيـري از‬ ‫دقت بالایی برخوردار نمی باشد‪.‬‬

‫اندازه گيری علاوه بر تقسيم بندی از لحاظ امکان استفاده از انکودر ھا (مستقيم و غيرمستقيم ) از نظـر شـبکه بنـدی‬ خطوط نيز به دو نوع مطلق و افزاﯾشی تقسيم می شوند ‪.‬‬

‫2- اندازه گیری مطلق‬

‫در روش اندازه گیری مطلق موقعيت تمام نقاط نسبت به نقطه صفر ماشين شناخته شده مـی باشـد و بـرای هـر نقطـه‬ محل منحصر به فردی منظور می گردد و در صورت قطع ولتاژ برق و روشـن شـدن مجـدد دسـتگاه نیـاز بـه چـک کـردن‬ ‫سيستم اندازه گيری و رفرنس کردن ماشین ندارﯾم ‪ ،‬چرا کـه اگـر ميـز ﯾـا کشـوﯾی در هر موقعیتی متوقف شده باشد‬ ‫موقعيتش شناخته شده است‪ .‬نصب اندازه گیری مطلق نسبت به اندازه گيری افزاﯾشی ھزﯾنه بيشتری دارد‪ .‬از همين‬ ‫رو در اکثر ماشين هاي ‪ CNC‬از اندازه گیری افزاﯾشی( نسبی) استفاده می شود‪.‬‬

‫3- اندازه گیری افزاﯾشی ( نسبی)‬

‫در اﯾن روش پس از قطع برق موقعيت نقاط برای ماشين شناخته شده نمی باشد و حتماً نياز به رفرنس کردن دستگاه‬ ‫دارﯾم‪ .‬در اندازه گيري افزاﯾشی موقعيت ميز و کشوﯾی نسبت به مکان قبلی اش محاسبه می شود وجود نقطه مرجـع‬ به منظور کالیبره کردن ماشين در ماشين ھاﯾی که از اﯾن روش اندازه گیری استفاده می کنند الزامی است 

‫دانستني ها و مهارت های لازم برای اپراتور‪CNC‬‬

‫‪ -1‬آشنایی با اصول ترسيم نقشه کشی صنعتی‪

‫‪ -2‬مهارت در ترسیم نمای سوم از روی دو نمای داده شده

‫‪ -3‬توانایی ترسیم نماها از روی پرسپکتیو‬‬

‫‪ -4‬توانایی ترسيم برش مقاطع‪

‫‪ -5‬آشنایی با انواع پرسپکتیو (اﯾزو مترﯾک ‪ ،‬دﯾمترﯾک ‪ ،‬کاوالیر و ‪( ...‬‬

‫‪ -6‬توانایی استفاده از جداول انطباق و تلرانس ها

‫‪ -7‬آشنایی با تلرانس ھای ھندسی و علائم آن

‫‪ -8‬آشنایی با سيستم ثبوت ميله و سوراخ

‫‪ -9‬آشنایی با مقياس و اندازه اسمی قطعات

‫‪ -10‬توانایی استفاده از علائم كيفيت سطح‪

‫‪ -11‬آشنایی با مفهوم كيفيت سطح

‫‪-12‬دانش استفاده صحيح از وسايل اندازه گيری‬‬

‫‪ -13‬توانایی استفاده صحيح از گيج ها و ابزارهای کنترلی دقيق‪

‫‪ -14‬آشنایی با جيگ و فيکسچر و تواناﯾی استفاده صحيح از آنها‪

‫‪ -15‬تبحر در شناخت مواد صنعتی

‫‪ -16‬توانایی استفاده از مواد روان کننده وخنک کننده دستگاه

‫‪ -17‬مهارت استفاده از متعلقات جانبی دستگاه‬‬

‫‪ -18‬آشنایی کافی با زبان انگليسی و برنامه نوﯾسی‬‬

‫‪ -19‬آشنایی با ملزومات مصرفی دستگاه و تبحر در تعوﯾض بموقع آنها

‫‪ -20‬آشنایی با نکات اﯾمنی و رعاﯾت آن‬‬

‫‪ -21‬آشنایی و اﯾجاد شراﯾط فيزﯾکی الزم برای دستگاه‬

‫‪ -22‬توانایی نگهداری و سروﯾس به موقع دستگاه‬‬

‫مزاﯾای و معاﯾب دستگاه های ‪CNC‬‬

‫1- مزاﯾای دستگاه های ‪CNC‬‬

‫‪ -‬دقت ماشینکاری بال به طوری که اشتباهات در توليد با به کار بردن سيستم کنترل کامپيوتری به حداقل می رسد‪.‬‬

‫‪ -‬قابليت تكرار پذﯾری و ماشین کاری قطعات به صورت سری‬‬

‫‪ -‬سرعت بالای ماشین کاری قطعات‪‬‬

‫‪ -‬كاهش زمان توليد و قيمت تمام شده آن‬‬

‫‪ -‬کاهش خطای انسانی ‬‬

‫‪ -‬کاهش زمان تنظيمات اوليه ماشين ‬‬

‫‪ -‬کاهش زمان اندازه گیری و کنترل قطعات تولیدی ‪‬‬

‫‪ -‬نظارت کمتر اپراتور حين عمليات ماشين کاری‬‬

‫‪ -‬ماشین کاری قطعات مطابق برنامه نوشته شده نه تجربه اپراتور‪.

‫‪ -‬انعطاف پذﯾری بالا درتعوﯾض ﯾا ارتقای توليد‪).‬بعلت عدم نیـاز بـه تعـوﯾض اجزای سـخت افـزاری ماشين از جملـه‬ ‫بادامکها ‪ ،‬طبلک ها ‪ ،‬شيرها ‪ ،‬کنتاکتورها و‪ ...‬با تعوﯾض ﯾا اطاله نرم افزار توليد به راحتی تعوﯾض ﯾا ارتقا می ﯾابد‪(.‬‬

‫‪ -‬حفظ و در دسترس بودن برنامه قطعات به صورت بانک اطلاعاتی‬‬

‫‪ -‬کنترل برنامه دستگاه به صورت گرافیکی قبل از توليد واقعی(امکان تست غير مخرب ) ‪‬‬

‫‪ -‬امکان طراحی قطعه کار و برنامه ماشين کاری آن توسط كامپيوتر و برنامه های کمکی ‪‬‬

‫‪ -‬امکان ماشینکاری قطعات پیچیده منجمله قالبهای صنعتی

‫‪ -‬توليد قطعات ثانوﯾه بدون نياز به ماشين کار با تجربه

‫‪ -‬افزاﯾش قابل توجه راندمان و کاهش ضاﯾعات

‫‪ -‬امکان شبکه کردن چند دستگاه و نظارت بر همه آنها به صورت متمرکز

‫‪ -‬امکان ھداﯾت و کنترل از راه دور دستگاههای ‪ CNC‬مجهز به سيستم هاي‪ CAD/CAM‬و ‪CIM‬‬

‫‪ -‬عيب ﯾابی راحت دستگاه به علت اعلام آلارم های مختلف

‫"طی فراﯾند کاری که در ﯾک کارخانه بر روی ﯾک ﯾا چند نوع قطعه کار قرار است صورت گیرد‪ ،‬با توجه بـه جـنس قطعـه ‪ ،‬نـوع کـار‬ انجــام گرفتــه بــر روی قطعه(سوراخکاری ‪ ،‬برشکاری ‪ ،‬شیارتراشی و ‪ ، (...‬ميزان اهميت ھزﯾنــه نھــاﯾی قطعه و ‪ ...‬بــه تعـداد‬ ‫مشخصی ابزار نيازمندﯾم‪.‬‬ ‫ﯾکی از مزاﯾای بسىار مھم ماشين هاي ‪ ، CNC‬تعوﯾض کننده ابزار رباتيک آن می باشـد کـه از ‪ ١‬تـا ‪ ٣٦٠‬ابزار را بصـورت رﯾلـی ‪،‬‬ چتری و ‪ ...‬دربر می گیرد‪ .‬البته معمولا در کارگاهها و ﯾا کارخانه های کوچک از ‪ ٤‬الی ‪ ١٢‬قطعه ابزار استفاده می شود که قيمت‬ دستگاه نيز در اﯾن مورد بسيار نقش دارد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در وقت ‪ ،‬نياز بسيار کمتر به اپراتور برای تعوﯾض ابزار ‪ ،‬اتوماتيک بودن برخی کارهای جانبی فراﯾنـد(خنک کاری ‪،‬‬روغن کاری ‪ ،‬چک کردن مکان ابزار ‪ ،‬چک کردن اندازه ها و ‪ (...‬مزﯾت ھایی هستند که دغدغه ی بسیاری از توليد کننده ھا بوده و‬ ھستند‪.‬‬ ‫ذکر اﯾن نکته نيز لازم است که بسته به نوع فعاليت ‪ ،‬ميزان سرماﯾه اوليه و تعداد قطعه کار توليد شده کادر کارخانه باﯾد تصميم‬ ‫بر خرﯾد نوع دستگاه بگيرند که گاهی ممکن است خرﯾد دستگاه‪ CNC‬برای ﯾک کارگاه و ﯾا کارخانه چندان مقرون به صرفه نباشد!"‬

‫2- معاﯾب دستگاه های ‪CNC‬‬

‫‪ .١‬قيمت نسبتا زﯾاد آنها

‫‪ .٢‬ھزﯾنه بالی نگهداری و تعميرات آنها

‫‪ .٣‬آشناﯾی با زبان انگليسی و برنامه نوﯾسی

‫‪ .٤‬پرداخت دستمزد های باحال برای اپراتورهای حرفه ای‬‬

‫‪ .٥‬زمان زﯾاد برای رفع نقص اساسی دستگاه بعلت عدم وجود نماﯾنـدگی معتبر در اﯾـران و وابسـتگی بـه افـرادی‬ ‫خاص و محدود ( به عبارتی مشقت فراوان جهت تهيه لوازم ﯾدکی )‬

‫‪ CNC‬و انواع آن‬

‫ماشين ابزارهاي ‪ CNC‬به طور كلي بـه یـه دسته كلي تقسيم مي شوند‪ 

‬الـف‪ -‬ماشيـن ھـای ابـرار

ب‪ -‬ماشين های‬ ورق كاری و ماشين های تجهيزات ساخت 

ج‪-‬ ماشين های بازرسي كننده و كنترل كننده براي انـدازه گيـری ابعاد سـه بعـدی اجسام‬

‫گروه اول عبارتست از‪:‬‬

‫‪-١‬ماشين هاي فرز و سنتر ‪-٢‬ماشين هاي تراش و تراش سنتر ‪-٣‬ماشينهای سوراخكاری ‪-۴‬ماشينهای سنگ زني‬ ‫دقيق ‪-۵‬ماشینهای اسپارک ‪ EDM‬و وايركات ‪-۶‬ماشینهای لیـزر ‪-٧‬ماشینهای کپی تراش كنتـرل عـددی يـا مجھز بـه‬ ‫دستگاه ديجيتايزر‬

‫گروه دوم عبارت است از‪:‬‬

1- ‫‪ ماشينهای جوشكاری

2- ‫‪‬ماشين های پانچ با ابزار مختلف توسط (‪(Turret‬‬

3- ‫‪‬ماشینهای برش توسط جوش‬

4-‫‪ ‬ماشينهای فرم‬

5-‫‪ ‬ماشين های خمكاری لوله‬

‫گروه سوم عبارتند از‪:‬‬

‫‪: CMM‬كه يك اندازه گير سه بعدی است

‫سايه نگار‪Profile Projector :‬‬

‫ماشين هاي گروه ج به دليل قابليت انـدازه گيـري أبعـاد سـه بعـدي اجسـام و ضـبط مختصات آنھـا در عمليـات مھندسـي‬ معكوس كاربرد دارند ‪.‬‬

‫در اين قسمت به توضيحي درباره ماشينهاي اسپارك ‪ EDM‬و وايركات مربوط به گروه الف مي پردازيم‪ .‬عموماً ماشينكاري‬ ‫به وسيله تخليه الكتريكي را ‪ EDM‬مي نامند‪.‬اساس اين روش بر پايه توليد جرقه الكتريكي بـين قطعـه كـار و الكترود مـي‬‫باشد‪.‬‬

‫جرقه الكتريكي باعث سایش قطعه كار شده ‪ ،‬از آن براده برداري مي كند‪ .‬پس از اتمام عمليات ‪ EDM‬قطعه كار مورد نظر‬ ‫به صورت منفي يا مخالف الكترود خواهد بود‪ .‬الكترود در اصل قطعه اي است كه مـي خـواھيم قالـب آن را در قطعـه كـار‬ ‫ايجاد نماييم‪ .‬قطعه کارو الکترود هر دو در ماده اي به نام دي الكتريك غوطه ور هستند کـه معمـوال ً از روغن سبك روغـن‬ ‫كاری مانند نفت ‪ ،‬استفاده مي شود‪ .‬دي الكتريك بايد عـايق يـا ھـادي ضـعيف الكتريسـيته باشـد‪ .‬يـك واحـد سـرو ميكانيزم‬ ‫فاصله اي در حدود ‪ 0.0005‬تا ‪ 0.0001‬اينچ را بين قطعه كار و الكترود ايجاد مي نمايد تا از تماس آنها با هم جلوگيري نمايد‪.‬‬يک جريان مستقيم با ولتاژ پايين و آمپر بالا با فركانسي حدود ‪ 20000‬هرتز به الكترود فرستاده مي شود‪.‬‬ ‫جرقه الكتريكي كه در اثر جهش انرژي الكتريكي از الکترود به قطعه كار در ميان ماده دي الكتريك توليـد مـی شـود‪ ،‬گرمای ‫شديدی را در ناحيه محدود به جرقه ايجاد مي كند و باعث ذوب فلز در اين ناحيه مي گردد‪ .‬ذرات ريز ذوب شده از قطعـه كـار‬ ‫جدا مي گردد‪ .‬دی الكتريک كه دائم در حال چرخش است‪ ،‬ذرات و براده ها را از قطعه كار در سـاخته‪ ،‬انتقال گرما نیـز مـی‬‫دھد‪.‬‬

‫انواع ماشينهاي ‪ EDM‬

‫‪ EDM‬عمودی ‪ ،‬كه همان ماشينهاي اسپارک معمولي هستند‪.‬‬

‫‪ EDM‬با برش سيم‪ ،‬برش سيمي براي اشكال و فرم هاي پيچيده استفاده ميگردد و نیـاز بـه برنامه نويسي ‪NC‬‬ ‫دارد‪.‬ماشين برش سيمي حركت خود را به وسيله ‪ CNC‬مي گيرد و شكل مطلـوب را روي قطعـه كـار ایجاد میکند‪ .‬ايـن‬ ‫ماشين بر خالف اسپارك هاي معمولي به الكترود با شكل خاصي احتياج ندارد و در آن از يك سيم مفتولي ممتد كـه تحـت‬ ‫كشش قرار گرفته است‪ ،‬به جاي الكترود استفاده مي شود‪.‬‬

‫الكترود های برش سيمي از جنس برنج‪ ،‬مس يا هر فلز هادي ديگري در بازه ‪ 0.002‬تا ‪ 0.012‬اينچ ساخته مي شود‪.‬‬‫مسيری كه سيم در آن حركت مي كند‪ ،‬در صفحه ‪ XY‬قرار داشته‪ ،‬سايش يا برش در يك شيار باريك كه از ميان قطعه كار‬‫عبور مي كند‪ ،‬انجام مي گيرد‪ .‬اين كنترل حركت مداوم بوده‪ ،‬متقارن با پله هاي ‪ 0.00005‬اينچ هر شكلي با دقت بسيار‬‫بالا را بدين وسيله مي توان ايجاد نمود كه براي قسمت هاي مختلف كار‪ ،‬قابل تكرار است و مي توان پشت سر هم اجرا‬ نمود‪ .‬يك ماده دي الكتريك كه معمولا ً آب مقطر مي باشد‪ ،‬مدام در حال گردش است و مواد اضافه و فلز ساییده شده را‬ ‫از كار دور مي كند.الكتريك‪ ،‬يك ھدايت متناسب را بين كار و الكترود بوجود آورده‪ ،‬به كاھش حرارت ايجاد شده بوسيله‬ جرقه بوجود آمده كمك مي كند‪.‬‬

‫آشنایی با دستگاههای ‪CMM‬‬

‫‪ CMM‬مخفف کلمات (‪ (Coordinate Measuring Machine‬بــه معنــای ماشــین اندازه گیری مختصات مــی باشــد ‪ .‬اﯾــن‬ ‫دستگاهها از دقت فوق العاده باالﯾی برخوردارند و جهت انجام عمليات اندازه گيرﯾھای خاص‪ ،‬دقيق و پيچيده از جملـه (هـم‬ محوری ‪ ،‬توازی ‪ ،‬تعامد سطوح و‪ ( ....‬که دﯾگر ابزارهای اندازه گیری قادر به انجام آن میباشند استفاده می شود‪ .‬ﯾقينـا‬ ‫زمانی که دستگاه های کنترل عددی برای توليد قطعات پيچيده سه بعدی طراحی و ساخته شـدند نیـاز بـه اﯾـن دسـت گاه‬ ‫حس شده است ‪.‬‬

‫نسلهای مختلف اﯾن دستگاه از آغاز تا کنون را می توان به صورت زﯾر معرفی کرد ‪.‬‬

- بدون نماﯾشگر ‪ -‬ورنيه ای‬

‫- نماﯾشگر ساده ‪ -‬نماﯾشگر مختصات‬

‫- پردازنده ساده با تواناﯾی محدود‬

‫- کامپيوتر با نرم افزار ساده‬

‫- مدهای پیشرفته امروزی‬

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه فرز CNC، دستگاه تراش CNC می توانید از طریق وب سایت با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

 

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است