logo

قالب‌های صنعتی

قالب سازی (Molding) در صنعت یک فرآیند تولید قطعه می باشد که با شکل دادن به مایع یا مواد خام شکل پذیر توسط یک جسم صلب به نام قالب انجام می گیرد. هنگامی که می خواهیم از یک قطعه به تعداد زیاد تولید کنیم، ساخت هر قطعه به صورت جداگانه منطقی نیست و بهتر است یک قالب را طراحی کرده، آن را بسازیم و سپس قطعات را از روی آن قالب تولید کنیم.

در واقع ساخت قالب اولین قدم برای تولید انبوه قطعات است. هرچه ساخت قطعات دارای ظرافت و دقت بالاتری باشد، در قالب ساخته شده نیز باید ظرافت و حساسیت بیشتری اعمال کرد. همچنین هرچه قطعه پیچیده تر باشد، ساخت قالب نیز دشوارتر است. قالب ها بسته به جنس قطعات تولیدی، متفاوت هستند چرا که قطعات می توانند از جنس پلاستیک، شیشه، فلز یا سرامیک باشند که هر کدام قالب مخصوص به خود را دارند.

‫آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی در اﯾﺮان‬

‫روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻮم در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﮐﻪ در زﯾﺮ‬‫ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن آورده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪:‬‬

‫روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔـﺮدد‪.‬در اﯾـﻦ‬ ‫روش ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ راﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣـﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ‪‬در اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘـﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺗﺮ از روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ روش ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻃﺮاﺣﯽ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺼﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻓـﺮد‬ ‫ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﮕﺮدد ‪.‬از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺼﻮرت ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزﻣﻪ (از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ‪ ,‬ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ‪ ,‬و ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ) را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ‫‪ .‬در اﯾﻦ روش ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﻌﯽ در ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ‬ ‫ﻟﺬا اﯾﻦ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ‬ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﭘﺮس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼـﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﯾﻦ روش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد ‪ .‬در اﯾﻦ روش ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻨﻪ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻋﻤﻮﻣﺎ‬ ‫در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﮐﺎر ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﺑﺮﻣﯿﮕـﺮدد در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬در اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر‪ ،‬واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸـﻮد و ﻫـﺮ واﺣـﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ورودی ﻓﺮآﯾﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد واﺣﺪ ﻫﺎ ‪ ,‬ﮔـﺮدش ﮐـﺎر‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ‪‬ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪,‬‬ ‫در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﯿﻤﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‪ ،‬ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ‪.‬در‬ ‫ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی ﻣﺪرن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ‪ ,‬ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ‪ ,‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﮔﺮدش ﮐﺎر ‪ ,‬ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺬ وام و ‪ .....‬زﯾﺎد اﺳﺖ‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد ‪.‬در اﯾﻦ روش ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮕﺮدد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﻓﺮاد دارد و دوام و ﻋﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ‪ ,‬ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ‬ ‫اﯾﻦ روش دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ‪ ،‬دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد، ‬از اﯾﻦ رو در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد ‪ .‬ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﭘﺮس اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺮس ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ در‬ ‫اﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﺐ‬

‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻟﺒﻬـﺎ راﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎﺟﻨﺲ‬ ‫واﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای دستگاه ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮس ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد راﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺑﻌﺎد وﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻧﻮع ورق را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ (ﮐﺸـﺶ‪ ،‬ﺑـﺮش‪ ،‬ﺳـﻮراﺧﮑﺎری‪ ،‬ﺧﻤـﺶ‪،‬‬ ‫ﮐﻮﺑﺶ) اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ‪ Die Layout‬ دارد ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ(‪Operation sheet‬) و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ‪ Di Layout‬وﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ﻗﺎﻟﺐ دارد ‪.‬ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه وﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻃﺮاﺣﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮاﺑﻌﺎد واﻧﺪازه ﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺐ وﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ‫ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻟﺐ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻬﺎی ﻻزم درﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮم‬ ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ(‪ (Mechanical Desktop, Autocad‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰاردﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧـﺎم (‪ (Auto From‬ﻧﯿـﺰ‬ ‫دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮐﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد ورق در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﺳﮑﺎری را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ از‬ ‫دوﺑﺎره ﮐﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﺪه وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد‪.‬ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ‫وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪  CAD‬ (ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ) و ‪ ) CAM‬ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ) ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Power ship‬و ‪ CATIA‬ﺳﻄﺢ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺑﺨـﺶ‪CAD‬‬ ‫وارد ﺑﺨﺶ ‪ CAM‬ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬ﭘﺲ ازاﺗﻤﺎم ﮐﺎر وﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه واﺣﺪ ‪ CAM‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﺮزﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻓﻮﻣﯽ ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮد‪ .‬اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮم (ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬‫ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪل ﻓﻮﻣﯽ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬ﻧﺤﻮه رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ‪،‬ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎده ﻣﺬاب روی ﻣﺪل رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﻓﻮم ذوب‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﺎده ﻣﺬاب ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ‪.‬ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در اﯾـﻦ‬ ‫زﻣﺎن واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮﺟﻮد وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و وزن ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﮐﻔﺸﮏ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ روی آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ‪.‬ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰاء ﻣـﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰاء ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑـﻪ واﺣـﺪی ﺑـﻪ ﻧـﺎم‬ ‫‪ Pre fittin‬ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ‪ ، P/F‬در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﻣﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬در واﺣﺪ ‪ P/F‬ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺟﺰا آﻣﺎده ﺷﺪه ‪ ،‬ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﭘﯿﭻ وﭘﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﯾﮑﺴﺮی از اﺟﺰاء روی ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ‬‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از‬‫‪ CAD/CAM‬ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ‪.‬ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗـﺎ در آﻧﺠـﺎ‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺟﺰا روی ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ‪.‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﻟﺐ ‪،‬ﻗﺎﻟﺐ روی ﭘﺮس ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺮس در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ‬ ‫ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺤـﺮ ﻗﺎﻟﺒﺴـﺎزان ‪،‬‬ ‫اﺷﮑﺎﻻت ﮐﯿﻔﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ‪ ،‬ﺑـﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪادی ﻗﻄﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ‪ QC‬و ﻣﺸﺘﺮی آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در وسایت "یونیکسل" امکان خرید و فروش انواع قالبهای صنعتی وجود دارد.

 

 

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است