logo

‫آﺷﻨﺎیی ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری ‪CNC‬‬ (بخش سوم)

بخش های مختلف ﯾک ‪CMM‬‬

‫دستگاه ‪ CMM‬از بخشهای مختلفی از جمله سازه‪ ،‬ميز‪ ،‬پراب و بخش نرم افزار تشکيل شده است‪.‬‬

‫1- سازه ‪CMM‬‬

‫‪ CMM‬از ﯾک سازه تشکيل شده که عموما از آن به عنوان ماشين ﯾاد می شود ولی باﯾد دانست که اﯾن فقط ﯾک بخش از‬ ‫ماشين است‪.‬‬ 

‫سازه در سه محور قادر به حرکت بازوها ﯾا محورھاﯾی که روی آن قرار دارند می باشد‪.‬‬ ‫سازه های مختلفی برای ‪ CMM‬وجود دارد که اﯾن سازه ها در طول ساليان مختلف بر حسب نياز وشراﯾط موجود طراحی و‬ ‫ساخته شده اند و به مرور زمان جهت دستیابی به پارامترهای ذﯾل اصلاحات لازم در آنها صورت گرفته است‪.‬‬

‫‪ .١‬افزاﯾش سرعت و شتاب ‪CMM‬‬

‫‪ .٢‬بهبود مشخصات اندازه گيری‬

‫‪ .٣‬بهينه نمودن عمليات اندازه گیری‬

‫‪ .۴‬دسترسی بهتر و راحتتر به قطعه کار‬

‫‪ .۵‬ظاهری زﯾبا تر‬

‫برخی از اﯾن طرح ها عبارتند از‪:‬‬

‫•‬‫دستگاه ‪ CMM‬پاﯾه دار با ميز ثابت‬       ‫‪Fixed Table Horizontal Arm‬‬    ‬‬

 

‫•‬‫دستگاه ‪ CMM‬با پل ثابت‬                 ‫‪Bridge Fixed‬‬

 

‫•‬‫دستگاه ‪ CMM‬با پل متحرک‬              ‫‪Moving Bridge‬‬

 

‫•‬‫دستگاه ‪ CMM‬ستونی‬                    ‫‪Column‬‬

 

‫•‬‫دستگاه ‪ CMM‬دروازه ای‬                ‫‪Gantry‬‬

 

‫•‬‫دستگاه ‪CMM‬بازویی با ميز ثابت‬        ‫‪Fixed Table Cantilever With

 

‫•‬‫دستگاه ‪ CMM‬با بازوی تاشونده‬         ‫‪Articulated Arm‬‬

‫واضح است که تمام موارد فوق به ﯾک اندازه راﯾج نيستند و بسته به نوع و ابعاد قطعه‪ ،‬محيط کار و شراﯾط فيزﯾکی آن‬ ‫متفاوت می باشد. ‪

‫2- ميز‪CMM‬‬

‫از دﯾگر بخشهای ‪ CMM‬ميز آن می باشد که از صافی سطح بالایی برخوردار بوده و عموما از جنس گرانيت می باشد‪.‬‬ ‫ولی اﯾن امکان وجود دارد با توجه به محيط کار از مواد دﯾگری از جمله چدن استفاده شود ولی در هر صورت می باﯾست‬ ‫سطح ميز ‪ CMM‬از صافی بالایی برخوردار بوده و ضرﯾب انبساط دمایی آن حداقل ممکن باشد‪.‬‬

‫3- پراب (‪(Probe‬‬

‫پرابھا ﯾکی دﯾگر از اجزای تشکيل دهنده ‪ CMM‬می باشد‪ .‬پرابھا خود ازدو قسمت ساقه و نوک کروی شکل تشکيل شده‬ ‫است قابل ذکر است پرابھا خودروی سيستم پرابگير قرار داده شده و اﯾن مجموعه روی محور اصلی‪ CMM‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از پرابھا به عنوان کاوشگر ها و حس گرا نيزﯾاد می شود حسگرهای ابزار های نسبتا هوشمند مکاترونیکی ﯾا نوری‬ ‫الکترونيکى هستند ‪،‬که ‪ CMM‬را قادر به ثبت نقاط روی سطح قطعه کار مورد اندازه گیری خواهند ساخت ‪ .‬حسگرها‬ ‫ممکن است با تماس فيزﯾکی به جمع آوری اطلاعات بپردازند (حسگرهای تماسی) و ﯾا از راه اسکن نمودن قطعه مورد‬ ‫نظر‪ ،‬با اشعه ليزر اﯾن کار را انجام ميدهند(حسگرهای غیرتماسی) پس از اﯾن منظر می توان پرابھا را به دو دسته‬ ‫تماسی و غیرتماسی تقسیم بندی نمود‪ .‬البته نباﯾد دچار اﯾن اشتباه شد که پرابھاب غیر تماسی نسل جدﯾد پرابھا می‬ ‫باشند بلکه هر دسته برای خود موارد کاربرد خاصی را دارد‪ .‬البته نوک پرابھا به جز شکل کروی‪ ،‬اشکال دﯾگری مانند‬ ‫استوانه ای‪ -‬دﯾسکی و مخروطی هم دارد که در موارد خاص از جمله پيچ ها‪ ،‬اشکال انحنا دار و ‪ ...‬کاربرد دارند‪.‬‬

‫4- نرم افزار ‪CMM‬‬

‫نرم افزار ‪ CMM‬قادر به مدﯾرﯾت حرکات‪ ،‬محاسبات‪ ،‬برنامه رﯾزی‪ ،‬ارتباط بين ‪ CMM‬و دنیای بیرون می باشد‪ .‬‬‫نکته مهم در مورد ﯾک ‪ CMM‬اﯾن است که در بسته های " نرم افزار کاربردی" ممکن است بخش ھاﯾی هم برای حل‬ ‫مسائل خاص اندازه گيری نظير‪ :‬چرخنده ھا و پره ھای توربين و غيره در نظر گرفته شده باشد‪.‬‬

شاﯾان ذکر است که تمام ‪ CMM‬ھا از ﯾک زبان برنامه نوﯾسی بهره می برند که ‪ DMIS‬نام دارد‪ .‬از نرم افزارهای معروف ‬‫‪ CMM‬می توان به prtlloud - Metrolog -Axell - PC DMIS اشاره کرد.

‫شراﯾط محيطی دستگاه ‪CMM‬‬

‫بهتر است دستگاه اندازه گیری در محیطی عاری از هرگونه تغييرات دماﯾی ‪ ،‬ارتعاشات و گرد و غبار قرار گيرد‪ .‬عموما‬ ‫اتاقھایی برای اﯾن دستگاه ها تهیه می شود تا شراﯾط خاص اﯾن دستگاه را تامين کند‪ .‬گستره دماﯾی اﯾن اتاق بين ‪ ٢٠‬الی‬ ‫‪ ٢۵‬درجه باﯾد باشد ‪ .‬ارتعاشات باﯾد در حد بسیار کمی باشد ‪ .‬شوک برای دستگاه اتصال مجاز نمی باشد‪ .‬آلودگی محیطی‬ و گرد و غبار باﯾد مقدار کمی باشد‪.‬‬ ‫البته آخرﯾن پيشرفتها در زمينه ساخت اﯾن دستگاه باعث شده که گستره دمایی اﯾن دستگاه بيشتر و سختی شراﯾط را‬ کمتر نماﯾد برای اﯾن کار به بازوها و قسمت ھای مھم دستگاه سنسورهای حرارتی نصب شده است که خطاھای‬ ‫تغييرات دمايي در محاسبه مقدار اندازه گیری لحاظ شود‪.‬‬

 

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است